Vedtægter

Fanø kommune.
Vedtægter for Kulturelt Samråd
§ 1
Samrådets navn: Kulturelt Samråd for Fanø kommune.
§ 2
Kulturelt Samråds formål er, i forhold til Fanøs kulturelle miljø, at være støttende, koordinerende, rådgivende og initiativtagende.
§ 3
Endvidere kan Kulturelt Samråd på eget initiativ, eller i samarbejde med andre foreninger, forestå aktiviteter som har et kulturelt islæt eller interesse blandt kommunens borgere. Større arrangementer kan gennemføres i samarbejde med Fanø kommune som økonomisk medarrangør.
§ 4
Enhver borger der er tilmeldt Fanø kommune, regnes som medlem af Kulturelt Samråd.
§ 5
Fanø kommunes Børne- og Kulturudvalg bevilger årligt et fast beløb til kulturelle aktiviteter, nye og etablerede. Det påhviler Kulturelt Samråds bestyrelse at fordele det bevilgede beløb. Dette foregår ved demokratisk debat og votering.
§ 6
Alle der ønsker at gennemføre en kulturel aktivitet, kan søge tilskud fra Kulturelt Samråds pulje. Kulturelt Samråd behandler og tager stilling til hver enkelt ansøgning.

§ 7
Medbestemmende kriterier for bevilling af tilskud er:
1.Aktivitetens indhold
2.Andre tilskudsmuligheder
3.Arrangørens (foreningens) økonomi generelt.
4.Førstegangs aktiviteter søges tilgodeset -i håbet om de med tiden bliver bæredygtige.
5.Tidligere støttede arrangementer er velkomne til at søge påny.
6.Ønsket om at støtte kulturudtryk, som ellers ikke præsenteres på lokalt plan, men på baggrund af lokale initiativer.
7.Alle arrangementer som modtager støtte fra Kulturelt Samråd, skal have offentlig adgang.
8.Fanø kommunes institutioner kan ikke forvente støtte.
9.Der søges om støtte via et ansøgningsskema på Fanø kommunes -eller Kulturelt samråds hjemmeside. Dette kan også printes og afleveres i Fanø Biblioteks postkasse mærket “Kulturelt Samråd.”
10.Mødedatoer fremgår af kulturelt Samråds hjemmeside.

§ 8
Kulturelt Samråd afholder årligt, inden udgangen af 2. kvartal, et offentligt kulturelt borgermøde: Årsmødet.
Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis og evt. andre medier, der dækker Fanø.
Årsmødets dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Aflæggelse af regnskab og budget
4.Indkomne forslag skal være i hænde senest ugedagen før årsmødet.
5.Valg af bestyrelse jfr. § 9
6.Eventuelt
§ 9
Stemmeret har alle deltagere i Årsmødet, der er over 14 år.
Afstemning foregår skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.
Beslutninger sker ved simpel stemmeflertal.
Bestyrelsen består af 5 (7) medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af Årsmødet og afgår med 2 (3) medlemmer i lige år og 3 (4) i ulige år, afhængig af antallet af medlemmer.
Årsmødet vælger desuden 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år ad gangen.
Endeligt antal bestyrelsesmedlemmer skal være et ulige antal.
§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Sekretariatsfunktionen ligger i eget regi.
Kommunen yder tilskud til kontorholdsudgifter.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
§ 11
Regnskabet følger kalenderåret.
§ 12
Det årlige regnskab, årsberetning samt budgetforslag for den kommende sæson, indsendes til Børne- og Kulturudvalget efter årsmødet er afholdt.
§ 13
Ekstraordinært Årsmøde kan med 14 dages varsel indkaldes af Børne- og Kulturudvalget, Kulturelt Samråds bestyrelse eller mindst 25 medlemmer (borgere).
§ 14
Kulturelt Samråd kan opløses ved simpel stemmeflertal, ved 2 på hinanden følgende Årsmøder, med mindst 3 ugers mellemrum.
Ved opløsning overføres eventuelle økonomiske aktiviteter til Børne- og Kulturudvalget.